szo. nov 26th, 2022
Életünk során számos állomáson keresztül vezet az utunk. Vannak periódusok, amikor tanulunk, ismereteket szerzünk, azután amikor megszilárdítjuk a tanultakat, és alkalmazzuk azokat, és vannak kritikus, nehezebb életszakaszok, amikor úgy érezzük, hogy a régi keretek szűkké váltak számunkra, és tovább kell lépnünk az ismeretlen felé, hogy újabb ismereteket szerezzünk, amelyeket szintén megszilárdíthatunk, hogy aztán később azokat is meghaladjuk.

A fejlődésnek ebben a folyamatosan emelkedő spiráljában végigkísérnek minket az arkangyalok. Mindig velünk vannak, és különösen érezhetjük annak az arkangyali rendnek az erejét és közelségét, amelyre az adott életszakaszban a legnagyobb szükségünk van. Tehát mindegyik renddel kapcsolatban vagyunk, és kapcsolatban lehetünk.

Ugyanakkor mindenkinek van erre az életére kijelölt sajátos tanulnivaló feladata, és ennek megfelelően valamelyik arkangyali rendhez erősebben kötődik. Több olyan életfeladatot hozott magával, melyet az adott arkangyali rend képvisel.

Könnyen meghatározhatjuk, hogy melyik rend befolyásolja leginkább életutunkat, ha összeadjuk a születési dátumunkban szereplő számokat.

Például aki 1973. május 10-én született (1+9+7+3=20; 0+5=5; 1+0=1; ezeket a számokat szintén összeadva: 2+0+5+1=8) az a nyolcas rendbe, a Hatalmak rendjébe tartozik.

Ha születésünk napja vagy hónapja 11 vagy 22, illetve a születési évben szereplő számok összege 11 vagy 22, akkor ezeket a számokat ne redukáljuk egy számjegyűvé.

Például aki 1970. november 20-án született (1+9+7+0=17, ami 1+7=8 az év; 11 a hónap és 2+0= 2 a nap, összesen: 8+11+2=21, ami 2+1=3) az a hármas rendbe, a Rafaelek rendjébe tartozik.

Ha összeadjuk az év, hónap, nap számait és a végeredmény 11, 22 vagy 33, akkor szintén ne adjuk össze az így kapott két számjegyet, hanem hagyjuk meg 11-nek, 22-nek illetve 33-nak. Ez a három szám a következő rendeknek felel meg: 11 a Dominiumok rendjének, 22 a Nagyurak rendjének, 33 a Névtelen rendnek.

Például aki 1901. november 11-én született (1+9+0+1=11 az év, 11 a hónap és 11 a nap, összesen 11+11+11=33) az a Névtelen rendhez tartozik.

Szívből ajánljuk mindenkinek, hogy számolja ki, melyik arkangyali rendhez tartozik. Nagyon élvezetes és tanulságos, időnként szórakoztató ennek tudatában ismerkedni az arkangyalokkal. Sok felismeréshez juthat az ember, jobban megértheti önmagát, hogy mit miért tett eddig, miért ismétlődnek bizonyos helyzetek, feladatok az életében, amelyekre eddig talán maga sem találta a választ.

Mi jellemző a tizenkét arkangyali rendre?

Ahogy említettük, az arkangyalok bármilyen színben megjelenhetnek, megtalálható bennük a teljes színskála. Ugyanakkor bizonyos színek vizualizálása jobban hozzásegít egy-egy arkangyali rend minőségeivel, tulajdonságaival való kapcsolatfelvételhez. Az alábbi rendszert Daskalos és tanítványai állították össze meditációk, szemináriumok és gyógyító kezelések során szerzett tapasztalataik alapján.

Mihály

mihaly.jpgMihály színe a vörös, számarchetípusa az 1-es, szimbóluma a pont.
Hozzá tartozó feladat, életfeladat: Legyek önmagam
Erények: az 1-es számnak megfelelően a kezdet, kezdeményezés; személyes erő; érvényesítő, személyes hajtóerő; magabiztosság; nyugodt meggyőzés; öntudatosság; önérvényesítés; függetlenség; erőteljes; úttörő; erélyes

Mihály eleme a tűz, fizikai szinten uralja az anyagcsere folyamotokat, a hőtermelést. Lelki szinten az akarat mozgósítója, mely segít, hogy belső lényünk csendjéből, tudatosan cselekedjünk. A hozzátartozó 1-es szám az eredeti állapotot jelöli, minden kezdet forrását, a kreatív cselekvés tűzét.

Az egységtől elszakadt ego fenyegetővé, agresszívvé, ítélkezővé vagy épp ellenkezőleg áldozattá, passzívvá, tehetetlenné válhat.

Mihály, a „szellemi harcos” energiája segít átalakítani a harag, düh elementálját nyugalommá, békévé és valódi erővé.

Gábriel

gabriel.jpgGábriel színe a kék, számarchetípusa a 2-es, jelképe két, egyenessel összekötött pont.
Hozzá tartozó feladat: Legyek befogadó másokkal
Erényei: megértő; alkalmazkodó; gyengéd; együttműködő; befogadó; vágy az egybeolvadásra; kapcsolódás; vigyázó; kölcsönösség

Gábriel a víz elemet uralja, hozzátartozik minden testi folyadék. Lelki értelemben a vízhez hasonlóan az áramló, befogadó érzelmeket képviseli.

A 2-es szám jelöli a pólusokat, a két végletet, a feszültséget, de mint minden polaritásban, ebben is megvan a vágy, hogy egyesüljenek, összeérjenek, találkozzanak, hogy kooperálhassanak egymással, hogy feloldják a konfliktust, hogy megértést hozzanak, hogy a felek alkalmazkodóvá váljanak, befogadóvá a másiktól érkező dolgokra, hogy egymással kapcsolódni tudjanak.

Gábriel segít bensőséges kapcsolatot kialakítani másokkal.
Gábriel a gyógyír a féltékenységre, irigységre, elégedetlenségre. Segít elfogadni a helyzetünket, és befogadni mindazt, amit őszinte hittel teremtünk meg magunk számára, és ami csak arra vár, hogy a fizikai világban, életünkben megjelenve ténylegesen el- és befogadjuk.

Rafael

rafael.jpgRafael színe az ibolya, számarchetípusa a 3-as, jelképe a háromszög.
Hozzá tartozó feladat: Legyek közlékeny
Erényei: konfliktusok megoldása; közlékenység; világos kommunikáció; önfegyelem; koncentráció; gyógyítás; megértés; társasági; kreatív; információt felhasználó és kifejező Rafael arkangyal a levegő elem, az elektromágneses mező és a finom energia: a prána.

Rafael irányítja a napfény és oxigén átalakítását éteri erővé. Lelki szinten a mentális tisztaság, a tiszta megértés, tisztánlátás, koncentrálás, hatékony kommunikáció és konfliktusmegoldás tartozik hozzá.

Hozzá fordulhatunk, ha türelemre, átlátó-képességre van szükségünk, vagy ha nehezen találunk rá egy probléma megoldására. Ha valaki a problémái megoldása helyett valamilyen szenvedélybe, önpusztító viselkedésformába menekül, Rafael energiája segíthet abban, hogy megadja számára a kihívások hatékony kezeléséhez szükséges éteri energiát. Szintén segít a falánkság, mohóság átalakításában, ha nem tudjuk eldönteni, melyik tervünket valósítsuk meg. A szétszórtságot koncentrációvá és aktív cselekvéssé alakítja. Rafael erőteljes gyógyító jelenléttel bír.

A 3-as szám az egységet képviseli a dualitásban. A 2-es számarchetípusban megnyilvánuló konfliktusok a 3-asban feloldódnak, és új ötletek, elképzelések születnek.

Uriel

uriel.jpgUriel színe az ezüstfehér, számarchetípusa a 4-es, jelképe a négyzet.
Hozzá tarozó feladat: Legyek gyakorlatias és bizalomraméltó
Erényei: alázat; stabilitás; teljesség; biztonság; gyakorlatiasság; rend; állandóság; megbízhatóság; objektivitás; szilárdság; földhöz kötöttség.

Uriel hangolja össze Mihály, Gábriel és Rafael munkáját a fizikai testünkben. Lelki síkon harmóniát és egyensúlyt teremt a személyiségben, harmonizálja elménk, érzelmünk és akaratunk teljesítményeit.

A 4-es a társadalmi struktúrát, a gyakorlati hétköznapokat, a biztonságot, és a rendet képviseli. Ez a beteljesülés átmeneti állomása, amikor az egyén megszilárdítja addig elért eredményeit. Jung szerint a 4-es a teljesség archetípusa. Azonban ez csak egy pihenőállomás a fejlődés további útján. Ha az ego itt megreked, megmerevedik, akkor gőgössé, büszkévé, önelégültté vagy akár fanatikussá, dogmatikussá válhat. Ugyancsak előfordulhat, hogy az egyén szervezetlenné, rendszertelenné, önmagát alábecsülővé válik, elhatárolódik a teljességtől, azt gondolva, hogy soha nem fogja elérni azt, amit szeretne. Ezeket a negatív elementálokat képes Uriel átalakítani alázattá, nyitottsággá, harmóniává, megelégedettséggé, kreativitássá és sikerré. Ha sikert és beteljesülést tapasztalunk olyan emberi intézményekben, mint a házasság, család, oktatás vagy kormányzat, akkor Uriel hatása érvényesül. Segítségével újra beláthatjuk és átélhetjük, hogy a mindenség részei vagyunk.

Az eddigiekben az elemek arkangyalait mutattuk be. Most következnek a magasabb energiák arkangyalai. Ez hasonlít ahhoz, mintha a bolygórendszerünkön túllépnénk. Ahogy kifelé haladunk a rendszerben, és egyre távolodunk a bolygónktól, azok is egyre kevésbé személyesek, és egyre inkább transzperszonálissá, transzcendenssé válnak. Így van ez az arkangyali rendekkel is.

Kerubok

kerubok.jpgA Kerubok színe a fehéres rózsaszín, számarchetípusa az 5-ös, jelképe az ötágú csillag (pentagram).
Hozzá tartozó feladat: Fejezzem ki magam bátran, új módon
Erényei: kiterjedés; bőség; változás; kaland; kreatív szabadság; kötődésmentesség; érdeklődés; átfogó látásmód; fejlődés; rugalmasság; feltárás; képzelőerő; széleslátókör; növekedés; aktivitás; leleményesség; egyenjogúság.

A Kerubok, a tudás angyalai „égi jegyzőkként” működnek az ember éteri másában. Az ő feladatuk minden eseményt és történést feljegyezni, ami valaha is történt, mindent, amit gondolunk, érzünk és teszünk. Ők képviselik a mindentudás és mindenütt jelenlevőség isteni minőségét.

Az 5-ös számarchetípus arra ösztönzi a stabil, „megpihent” 4-est, hogy hagyja el merev viselkedési mintáját és lépjen tovább az ismeretlen felé a tapasztalatszerzés útján. Életünk során többször jutunk el abba a fázisba, amikor új lendületet kell vennünk, változtatnunk kell az addig megszokott, biztonságosnak hitt életünkön, és el kell hagyni a régit, hogy bátran belevághassunk az újba. Ezekben a kritikus időszakokban segítenek a Kerubok leleményességgel, kreativitással, aktivitással.

Daszkalosz a személyiséget is az ötágú csillaggal szimbolizálta, mert az emberi személyiség mindig nő és változik, mindig újabb és újabb tapasztalatok felé mozdul.

Ha az egyén nem bízik a Mindenség gondoskodásában, az élet bőségében, akkor fösvénnyé válik, és mindenhez ragaszkodik, ami már idejétmúlt, megnehezítve ezzel a változást, a továbblépést és felemelkedést. A Kerubokra való ráhangolódás segít, hogy elfogadjuk az Univerzum bőségét, hogy szabaddá és kötődésmentessé válhassunk, és a maga teljességében élvezhessük az életet.

Szeráfok

szerafok.jpgA Szeráfok színe a szivárvány, számarchetípusa a 6-os, jelképe a hatágú csillag.
Hozzá tartozó feladat: Legyek mindenben kreatív
Erényei: kreativitás; harmónia; igazság; szépség; egyensúly; szeretet; együttérzés; szolgálat; művészet; áhítat; látomások megvalósítása

A Szeráfok különleges feladata abban áll, hogy segítenek összehangolni a gondolatainkat és érzelmeinket, illetve elengedni mindent, ami már hasznavehetetlen a lelki úton. Ők segítenek ráhangolódni lelkünknek arra a pontjára, ahol isteni és emberi forrásaink találkoznak, és harmóniába kerülnek egymással. A Szeráfok hatására tudjuk megvalósítani – immár megszűrve – mindazt, amit az ötös feltárt, átlátott és magába szívott.

A hexagram két egymásba kapcsolódó háromszög, a lélek legáltalánosabb szimbóluma. A lefelé mutató háromszög az isteni szellemünk alászállását jelképezi a földi tapasztalás világába, a felfelé mutató háromszög pedig az emberi természet felemelkedését a szellemi régióba. A hatszög tehát a lelket szimbolizálja, ami isteni és emberi tapasztalásainknak az összessége.

Ha az egyén elválik a szeretet forrásától, akkor perfekcionistává, ítélkezővé, kritikussá válhat. Vagy épp az ellenkezője is lehetséges, hogy lusta lesz, elhanyagolja önmagát és teendőit, fantáziátlanná válik. Az elkülönülés illúziójának következménye az is, amikor beszennyezzük a környezetünket, diszharmóniát, egyensúlytalanságot hozunk létre, amikor korlátozzuk a lehetőségeinket, amikor elveszítjük a képességünket, kedvünket, hogy értékeljünk dolgokat. A Szeráfokra való ráhangolódás segít, hogy kimozduljunk ezekből a negatív emóciókból, visszanyerjük egyensúlyunkat, és megvalósítsuk azt, ami miatt itt vagyunk, amit csak mi tudunk adni a világnak. Ez hozza el számunkra az öröm és megelégedettség érzését.

Fejedelmek

fejedelmek.jpgA Fejedelmek színe az ibolyaszínnel szegélyezett türkiz, számarchetípusa a 7-es, jelképe a hétágú csillag (misztikus csillag).
Hozzá tartozó feladat: Gyarapodjak értelemben és bölcsességben
Erényei: bölcsesség; intuíció; inspiráció; hitből fakadó bátorság; remény; rálátás; logika; elemző; filozofikus; szemlélődés; befelé forduló; meditáció; önelemzés

A Fejedelmek feladata a szellemi átalakulás elősegítése, ami napjainkban nagyon aktuális a bolygón. Azzal segítik a planetáris átalakulást, hogy belső csendre, hitre, bátorságra és reményre ösztönöznek. Míg korábban elsősorban a fejlettebb szellemi szinten álló emberekre hatottak, manapság az egész emberiségen keresztül nyilvánulnak meg. Akik nincsenek tudatában jelenlétüknek, és akiknek életét nem hatják át spirituális értékek, szorongóvá válnak, mert az átalakulás őket sem kerüli el. A Fejedelmek fénye mindent megvilágít, és ez által felszínre kerülnek árnyoldalaink, megoldásra váró „ügyeink”.

Daszkalosz elbeszélése szerint Krisztus idejében a tanítványok egy része inkarnálódott arkangyal volt. Pl. János Apostol, Keresztelő Szent János, Szűzanya is a Fejedelmek arkangyali rendjéből jöttek, és valamennyien egy új látásmódot hoztak a világnak, új célokat, új inspirációt, új rendet és új nézőpontot az élettel kapcsolatban. Mind a hetes szám szerint.

A hetes a legszentebb szám, szimbolizálja a teremtés hét napját. A hetedik napon Isten látta, hogy mindaz, amit teremtett jó, és megszentelte azt. Az isteni megszentelés bolygója a Szaturnusz, a nagy átalakító, a tanító, az embert változásra késztető, aminek hatását a 2007-es évben is érezhetjük.

A hetes magában foglalja a hármat és a négyet, és tökéletes rendet képez, mint amilyen a hét főcsakra vagy a hét zenei alaphang.

A szellemi fejlődés útján miután az ötös meghaladta a négyes struktúráit, és a hatos kreatív formát adott a lelki értékeknek, a hetesben térünk vissza a forráshoz, a belső csendhez, abba a legmagasabb rezgéstartományba, amely maga a középpont, minden élet kezdete.

Az isteni bölcsességtől való elszigetelődés megnyilvánulhat ítélkezésben, felsőbbrendűség érzésében, szűklátókörűségben. A Fejedelmek segítenek átalakítani az ezek mögött meghúzódó félelmet és hitetlenséget bátorsággá és hitté, valamint új látásmódot hoznak el életünkben.

Hatalmasságok

hatalmak.jpgA Hatalmasságok színe az aranyos narancs, számarchetípusa a 8-as, jelképe a nyolcágú csillag.
Hozzá tartozó feladat: Legyek termékeny
Erényei: ambíció; isteni hatalom; megadás az isteni akaratnak; ártatlanság; kitartás; jóindulatú irányítás; versenyképesség; biztonság; pénz; gyakorlatiasság; világi hatalom; szorgalom; rendezettség; termékenység; odaadás; hatékonyság

A Hatalmasságok azt sugalmazzák nekünk, hogy akaratunkat az isteni akarathoz igazítsuk, és ez által közelebb kerüljünk az isteni hatalomhoz. Nem csak egyéni, hanem intézményes – kormányzati, oktatási, egészségügyi – szinten is arra ösztönöznek, hogy a spirituális törvényeket tiszteletben tartsuk, és hatékonyabban végezhessük munkánkat. Ők vannak velünk, amikor szolgálunk, és minden struktúrában, amely az önzetlen szolgálatra jött létre. A Hatalmasságok a békefenntartók, a humanitárius szolgálat „nagykövetei”.

A nyolcas két négyesből áll, ami a szilárd rend egy magasabb szintje. A nyolcas energiája található meg minden olyan szándékban, amely az ember alkotta struktúrákat a szellemi átalakulás irányában mozdítja el.

Miután a hetesben szellemi önmagunkra ébredtünk, a nyolcas hozza el azt a tudatosságot, amelynek segítségével a spirituális értékeket a gyakorlatban is képesek vagyunk megvalósítani. Ők segítenek átalakítani a birtokló dominanciát vagy más szóval a túlzott vágyat megadássá, elengedéssé, átadássá. Segítenek visszaállítani az ártatlanság érzését, és elhozzák az élet csodáját, a rácsodálkozó, kíváncsi ártatlanságot. Ugyancsak ők tudják visszaadni isteni erőnket, ha átmenetileg úgy döntöttünk, hogy tehetetlennek, sebezhetőnek és erőtlennek érezzük magunkat.

Trónok

tronok.jpgA Trónok színe az aranysárga, számarchetípusa a 9-es, jelképe a kilencágú csillag.
Hozzá tartozó feladat: Legyek segítőkész és adakozó
Erényei: feltétel nélküli szeretet; egyetemes szolgálat; emberszeretet; jótékonyság; jótétemény; nagylelkűség; türelem; jóindulat

A Trónok arkangyali rendjéből jön mindenkinek az őrangyala. Az őrangyalok abban támogatnak minket, hogy ugyanolyan szeretettel éljünk át mindent és forduljunk mindenhez és mindenkihez, ahogy ők szeretnek minket. Ez a legmagasabb Arkangyali Rend, amellyel az ember viszonylag könnyen kapcsolatot tud teremteni.
A kilences szám a teljesség, az emberi út beteljesülésének jelképe, a létezés teljességét szimbolizálja. A kilencszögű enneagram kilenc személyiségtípust ábrázol. Ha a kilenc személyiségtípus azonosulni tud a hozzá tartozó erényekkel, akkor teljessé válik.

A kilences szinten az ego, ha elkülönül, az a veszély fenyegeti, hogy beleesik az önámítás csapdájába, „szentet”, „mártírt” csinál magából, „feláldozza magát”, álságossá válik. Ez a hamis büszkeség a legravaszabb és igen kitartó ellenség. Daszkalosz a „fény angyalának álcázott démonnak” nevezte.

A Trónok segítenek a hamisságot, az önbecsapást, az önámítást átalakítani egyenességgé, becsületességgé, segítenek kivezetni bennünket illúzióink világából. Különösen, amikor az ember az összezavarodottság állapotában van, akkor hívhatjuk őket, hogy segítsenek világosságot teremteni az életünkben, és segítsenek visszaállítani bennünk az élet céljáról és értelméről alkotott helyes elképzelésünket, hogy jobban megérthessük az életünk irányát, értelmét. Hasonlóan a többi arkangyalhoz, a Trónok angyalait is imában vagy meditációban tudjuk hívni, amikor nehézségeink vannak. Amikor ezt tesszük, akkor a problémánkat átengedjük egy magasabb forrásnak, és kérjük, hogy a magasabb rendező elv segítsen az ego helyett. A Trónok arkangyali rendjére vagy őrangyalunkra hangolódva felébreszthetjük magunkban a feltétel nélküli isteni szeretetet.

A következő három arkangyali rend olyan magas transzperszonális rezgést tartalmaz, hogy a személyiségnek nehéz lehozni az energiájukat. Illetve, ha ez a magas energiaszint megjelenik az ember életében, akkor nehézséget okoz a kezelése, megtartása.

Domíniumok

dominiumok.jpgA Domíniumok színe a fehér, számarchetípusa a 10-es, jelképe a tetraktisz.
A 11-es születési szám is ehhez a rendhez tartozik.
Hozzá tartozó feladat: Legyek tudatában, hogy az életben minden dolog középpontja szellemi
Szellemi ideálok: tökéletesség; szellemi mesterfok; megvilágosodás; egységtudat; megtérés (egység a Lélekkel)

A Domíniumok olyan magas rezgésszinten működnek, hogy csak viszonylag kevesen tudnak tudatosan kapcsolatba lépni velük. Azok számára, akik már képesek velük együttműködni, az isteni bölcsességet, szeretetet és erőt tökéletesebb szintézisbe rendezik.

A tízes szent szám, a tökéletesség kvintesszenciája. Phütagorasz tíz pontból álló háromszöggel ábrázolta. Megvilágosodásunkat és tökéletessé válásunkat, az egység megélését segítik elő. Általuk érthetjük meg, hogy mit is jelent valójában, az a mantra, hogy „Sokan vagyunk, és mégis Egyek vagyunk”. Derűvel tölt el minket, ha hétköznapjainkban időnként ráhangolódunk a Domíniumok fehér fényére, és emlékezünk rá, hogy belső isteni lényünk időtlen és már most tökéletes.

Nagyurak

nagyurak.jpgA Nagyurak színe az aranyfehér, számarchetípusa a 11-es, jelképe a tizenegy ágú csillag. A 22-es születési szám is ehhez a rendhez tartozik.
Hozzá tartozó feladat: Legyek mindenre hatással
Szellemi ideálok: felelősség; szabadság; öröm; béke; bizalom; megbízhatóság

A Nagyurakról szintén keveset tudunk, mert igen magas rezgéstartományban működnek. Annyi valószínűsíthető, hogy feladatuk, hogy a megvilágosodott emberi lényt egyre magasabb szellemi dimenziók felé vezessék. A Nagyurak arra hívják fel figyelmünket, hogy a megvilágosodás csak a kezdete univerzumbeli létünknek.

A tizenegyes szám a veszélyre, kihívásokra utal. Ez azt jelenti, hogy kihívások, próbatételek még a magasabb dimenziókban is léteznek, mindaddig, amíg tart a fejlődésünk, amíg eggyé nem válunk az Örök Forrással. Fejlődés, felelősség, szabadság és öröm együtt járó minőségek. A megpróbáltatás, a kockázat mindvégig jelen van, amíg a szabad akarat útját járó lélekrész vissza nem tér az isteni egységbe. A szabadság azonban örömöt hoz el számunkra, és az öröm megélése manapság az egyik legfontosabb feladatunk. A Nagyurak mindezen túl arra tanítanak minket, hogy az ember mindenre hatással, befolyással van, amivel kapcsolatba kerül. Segítenek az élet egészére rálátni.

A Névtelen rend és Shamuel

indigo.jpgA Névtelen rend színe az indigó, számarchetípusa a 12-es, jelképe a tizenkét ágú csillag.
A 33-as születési szám is ehhez a rendhez tartozik.
Hozzá tartozó feladat: Váljak képessé az Istennel való együtt-teremtésre
Szellemi ideálok: részvétel a teremtésben; legmagasabb képességek és egyetemes teremtő megnyilvánulás

Bár a Névtelen rendről szintén nagyon kevés ismeret áll rendelkezésünkre, az tudható, hogy a magas szellemi szinten álló mester a Névtelenekkel való együttműködés segítségével képes új anyagi dolgokat létrehozni, manifesztálni. Ilyen volt Jézus kenyér- és halszaporítása a bibliai elbeszélés szerint. A Névtelen rend az ember kreatív, sokoldalú kifejezőképességét és a transzformációra, átváltoztatásra való képességét segíti kibontakoztatni.

Shamael az Isteni Feminin tartományban működik. Feladata az életjelenségek létrehozása és fenntartása a fizikai világban. Shamael jelenti a kapcsot az arkangyalok összessége és a sűrű anyag világa között. Rajta keresztül tudják az arkangyalok megvalósítani szándékaikat a fizikai valóságban.

A tizenkettes archetípus a legmagasabb spirituális szintet szimbolizálja, amit az ember a fizikai testében elérhet. Ez a kozmikus rend és üdvözülés szimbóluma. A négyes a rend, a struktúrák megszilárdítása, a tizenkettes pedig ennek a háromszorosa, a harmadik négyes, ami az isteni rend megnyilvánulását teszi teljessé itt a Földön, az Istennel való együtt-teremtés által. A Föld tisztításában segít, ha az indigókék fényen meditálunk, és ezáltal magunk is hozzájárulunk az isteni rend és harmónia megvalósulásához itt a Földön.

Mindezek tudatában maradj egészséges, megelégedett és éld az életed harmóniában.

Főkép forrásai:

pixabay.com

pinterest.com

 

arkangyalok.jpg
Forrás:
Dr. Nicholas C. Demetry
Dr. Edwin L. Clonts
Az arkangyalok gyógyító ereje

A szerzők Daskalos, a ciprusi mágus tanítványai

Forrás:

https://mindenenergia.blog.hu/2017/10/17/az_arkangyali_rendek

Főkép forrása:

www.pinterest.com

 

 

 2,323 total views,  3 views today